RODO

RODO

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuję, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MonaFit Monika Sapińska z siedzibą w
Piasecznie ul.Dworcowa 15, Piaseczno 05-500. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres rejestrowy lub kontakt e-mail pod adresem
biuro@fitnessforladies.pl

2) Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Monika Sapińska, 05-500 Piaseczno
ul.Dworcowa 15, e-mail:monafit@wp.pl

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie
z art. 6 ust.1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą; w
celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do
Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i
usług Administratora.

4) W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym
odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do
zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze, w tym podmiotom działającym na podstawie
przepisów prawa (organom publicznym), m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza europejski Obszar Gospodarczy, do Państw
trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

5) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
pkt 3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Panem/Panią,
pkt 3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
pkt 3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Pana/Pani pracodawcą
umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do
Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

6) Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7) Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3
c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane wprzypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8) Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

9) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji
zawartej z Panem/Panią umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Pana/Pani pracodawcą
umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.

10) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu otrzymania prośby o anonimizację
Państwa danych. Każdy pracownik / osoba współpracująca z kontrahentem Administratora podana
jako osoba kontaktowa w określonym celu będzie figurować w bazie Administratora do momentu:
a) powzięcia przez Administratora informacji, iż nie współpracuje z kontrahentem lub
b) Administrator zostanie zawiadomiony, że pracownik / osoba współpracująca nie będzie już osobą
kontaktowa w relacjach Administrator- kontrahent
c) poinformowania Administratora o zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych przez
Administratora.

11) Dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania produktów oraz
usług. Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Administratora to:
a) przypisany karta z numerem,
b) imię,
c) nazwisko,
e) numer telefonu,
f) adres(y) pocztowe.

12) Administrator przestrzega zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych, które są
niezbędne do realizacji usług.

13) W związku z realizacją świadczonych usług Administrator powierzy dane osobowe zewnętrznym
podmiotom, w tym w szczególności:
a) dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
b) podmiotom, takim jak banki czy operatorzy płatności elektronicznych,
c) podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe,
d) firmom kurierskim i spedycyjnym (w związku z realizacją zamówień).

14) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu bieżącej komunikacji z Administratorem
polegającej na współpracy handlowej służącej realizacji umów, wystawiania faktur VAT, prowadzenia
procesów reklamacyjnych oraz wysyłania wiadomości drogą elektroniczną.

15) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.